2017-04-27

Verksamhet

Verksamheten i familjehemmet bedrivs i mitt och min makes hus i Lindbacken. Vi har själva två barn i åldrarna 2 respektive 4 år och tar emot ytterligare tre barn, så barngruppen är i dagsläget sammanlagt fem stycken. Vi har nyligen värvat en extra pedagog i familjedaghemmet och har under vårterminen möjlighet att utöka barngruppen till sammanlagt åtta små underverk!

 

Verksamhetens grundidéer

Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek, än efter ett års konversation”, Platon (427-347 f.kr)

Den pedagogiska omsorgen ska lägga grunden i ett livslångt lärande. Genom vårt familjedaghem ska barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation uppmuntras och stärkas. Ingen ska utsättas för diskriminering, kränkande behandling eller annan otillåten handling. Verksamheten ska ha ett interkulturellt förhållningssätt som kan stimulera barnens förmåga att förstå olikheter och vidare ge dem verktyg för att lättare kunna förstå världen omkring sig. Familjedaghemmet kommer göra olika insatser för att lyfta fram kulturella och sociala olikheter för att ta tillvara på den mångfald som finns i världen. Öppenheten och respekten för människors olikheter ska utvecklas och även människors olikheter i uppfattningar och levnadssätt ska bejakas och respekteras.

Som genusvetare vet jag hur vanligt förekommande det är att vuxna förväntar sig olika från flickor och pojkar. Familjedaghemmet ska arbeta aktivt med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla barn i vårt hem kommer ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och att prova och utveckla olika intressen och idéer utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi kommer inte värdesätta en sorts begåvning framför en annan, barnen ska inte behöva känna någon konkurrens. Barnen ska uppmuntras till att hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem.

Läs mer om vår syn på jämställdhet här:

 

Verksamhetens arbete kommer fokusera på barnens språkliga, känslomässiga, emotionella och kommunikativa utveckling och lärande, den matematiska utvecklingen och lärandet, samt lärande för naturvetenskap och teknik. Utöver detta kommer verksamheten ha fokus på miljö, djur, musik, rörelse, avslappning och hälsa. För oss är det viktigt med ett miljötänk i allt vi gör och detta kommer avspegla sig på olika sätt. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur viktiga miljö- och naturvårdsfrågor är för oss i nutid och i framtid. Alla dessa teman ska presenteras så att nyfikenhet väcks hos barnen och stimulerar denna nyfikenhet till att vilja lära sig mer och att vilja lära för resten av livet.

Läs mer om vår syn på miljö här:

 

Vår verksamhet kommer läggas upp genom att vi växlar mellan olika aktiviteter under dagen. Utrymme för barnens egna kreativitet, fantasier, idéer och planer i lek och lärande både inomhus och utomhus. Utomhusvistelsen kommer ge möjlighet för många olika lekar och lärande. Olika aktiviteter kommer genomföras både i närmiljön men också med möjlighet att besöka andra delar av staden. Den pedagogiska omsorgen som kommer bedrivas i hemmet kommer inte vila på någon specifik inriktning. Vi vill att hela barnet ska utvecklas, det fysiska, känslomässiga, intellektuella, själsliga och sociala. Till grund för verksamheten kommer läroplanen vara vägledande och vi kommer använda oss av olika metoder för att nå uppdragen och att hela barnen utvecklas.

Läs mer om vilka pedagogiker vi anammat och varför: